Bnos Yaakov D’Vishnitz

12 Franklin Ave (Dining Room)

Kinyan Torah tests are administered here

120-Blatt tests are administered here

Bi-annual Kinyan Shas tests are administered here

Bi-annual Kinyan Halacha tests are administered here


Chazara Chadshi tests:

Bais Medrash Shefa Chaim Sanz

20 Harrison Ave

120 blatt blat 120 -blatt 120-blatt Bi annual Biannual bi -annual