Yeshiva Gedolah of South Fallsburg

84 Laurel Park Rd

(Mesivta Bais Medrash)

Kinyan Torah tests are administered here

120-Blatt tests are administered here

Bi-annual Kinyan Shas tests are administered here

Bi-annual Kinyan Halacha tests are administered here

120 blatt blat 120 -blatt 120-blatt Bi annual Biannual bi -annual